Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TrueOne, s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“)

Všeobecné ustanovenia

 

  1. Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť TrueOne, s.r.o., so sídlom Školská 40, 022 01 Čadca, IČO: 43 881 149 DIČ: SK2022516155, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19927/L (ďalej len ako „Predávajúci“).

Kontaktné údaje Predávajúceho

Tel.: +421 915 547 018 Mail: info@omega-nabytok.sk
Sídlo: Školská 40, 022 01 Čadca
Banka: SLSP: 0313206595 / 0900
Pracovná doba: 7.30 hod - 16.00 hod.
Odberné miesto: Podzávoz 298, 022 01 Čadca

 

  1. Kupujúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok označuje fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, a to na jeho webovom sídle www.omega-nabytok.sk (ďalej len ako „Kupujúci“).

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

  1. Tovarom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho -

www.omega-nabytok.sk - sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke Predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.omega-nabytok.sk (ďalej aj ako „Tovar“). Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa Predávajúceho pre konkrétneho Kupujúceho na základe špecifikácie danej Kupujúcim, a za ktorý bola prevádzkovateľom vyžiadaná finančná záloha vo forme preddavkovej faktúry. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť konkrétneho tovaru pre kupujúceho bude potvrdená pri overení objednávky a to telefonicky alebo mailom - záväznou akceptáciou objednávky.

  1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139
   http://www.soi.sk
   http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru zo sortimentu Predávajúceho v rozsahu ponuky Tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho, a to na www.omega-nabytok.sk (ďalej len ako „Internetový obchod“) a uplatňujú sa výlučne pri zmluvách uzavretých na diaľku cez tento Internetový obchod.

II.

Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

  1. Kupujúci nakupuje tovar na základe objednávky odoslanej Predávajúcemu, a to vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len ako „Objednávka“).

 

  1. Umiestnenie ponuky Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu sa nepovažuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť s Kupujúcim Zmluvu na základe doručenej Objednávky Kupujúceho.

 

  1. Za návrh na uzatvorenie Zmluvy sa považuje odoslanie riadne vyplnenej Objednávky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá Objednávka musí obsahovať tieto údaje: objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Okrem týchto údajov musí každá objednávka obsahovať nasledujúce údaje:

 • ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte tiež meno a priezvisko, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo,

 • ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto podnikania alebo sídlo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

 

Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

 

  1. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať, zmeniť alebo doplniť

údaje uvedené v objednávkovom formulári. Po vyplnení objednávkového formulára, bude mať Kupujúci v rámci procesu objednávania Tovaru možnosť zvoliť si spôsob úhrady kúpnej ceny, ako aj spôsob dodania tovaru. Kupujúci odošle Predávajúcemu Objednávku kliknutím na tlačidlo ,,Objednať s povinnou platbou“.

  1. Zaslaním Objednávky niektorým zo spôsobov uvedených v ods. 1 tohto článku, dáva

Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia objednávky, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  1. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

  1. Záväzným akceptovaním objednávky (Uzatvorením kúpnej zmluvy) Predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru a zálohovej platbe požadovaného Kupujúcim. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

III.

Kúpna cena

 

  1. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci zahŕňa daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (ďalej len ako „Kúpna cena“) a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby, ktorými sú náklady spojené s montážou a vynáškou a Predávajúci tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť (ďalej len ako „Náklady súvisiace s dodaním Tovaru“)

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru mimo už uzavretých a potvrdených objednávok.

  3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Celkovú cenu tovaru predstavuje Kúpna cena tovaru spolu so všetkými nákladmi súvisiacimi s dodaním tovaru. Predávajúci má právo požadovať uhradenie zálohovej platby až do výšky 50% z ceny tovaru v prípade ak:

- si zákazník objednáva tovar vyrábaný na mieru (kuchynské linky na vyskladanie, volí si vlastné farebné prevedenie a

prípadné zmeny na tovare)

- ak je cena za tovar vyššia ako 1000 €.

  1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť okrem Kúpnej ceny aj Náklady súvisiace s dodaním tovaru služby len v prípade, ak s nimi Kupujúci výslovne súhlasil, a to prostredníctvom zaškrtnutia zaškrtávacích políčok zobrazených Kupujúcemu v procese objednávania tovaru.

  2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov súvisiacich s dodaním tovaru, pričom ju môže uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni Predávajúceho,

 • dobierkou v mieste dodania tovaru,

 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby,

 • platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery

 • bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 1. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
  Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

 2. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na Kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť Predávajúcemu, ak v Kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 3. Základný cenník prepravy nájdete osobitne v cenníku na stránke Internetového obchodu. Je to základná cena, ktorá sa pre každý tovar určuje zvlášť, pričom cena sa líši podľa druhu tovaru, hmotnosti tovaru, vzdialenosti pri preprave a ďalších dodatočných podmienkach prepravy. Predávajúci využíva výhradne vlastnú dopravu.

 4. Predávajúci je oprávnený upraviť Kúpnu cenu Tovarov uvedenú v ponuke Internetového obchodu, a to v prípade, ak zistí, že uvedená Kúpna cena je nesprávna. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku Kupujúceho v prípade nesprávne uvedenej Kúpnej ceny Tovaru v ponuke Internetového obchodu, nedostupnosti Tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je v schopnostiach Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar v lehote uvedenej v Objednávke.

 5. Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočnených na základe zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru k prijatým platbám. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad bude Kupujúcemu odovzdaný spolu s dodaním tovaru.

IV.

Dodacie podmienky

 

  1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a

vzorkovníkov Predávajúceho umiestnených na stránke Internetového obchodu Predávajúceho.

  1. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a

iných písomnostiach Predávajúceho umiestnené na stránke Internetového obchodu Predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

  1. Dodacia lehota každého tovaru je individuálna a záleží od dostupnosti tovaru. Ak

nie je v Zmluve dohodnuté inak, Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

  1. Informácia o dostupnosti tovaru je zobrazená pri každej jednotlivej ponuke tovaru, pričom takto zverejnená informácia o dostupnosti tovaru nie je pre Predávajúceho záväzná.

  1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a čase, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Tovar je Predávajúcim dodávaný pred prvé vchodové dvere budovy, ktorej adresa bola Kupujúcim dohodnutá ako miesto dodania.

  1. Ak je Kupujúci podľa Zmluvy povinný prevziať Tovar osobne v prevádzke

Predávajúceho, pričom Tovar neprevezme do 14 dní od výzvy Predávajúceho na odber Tovaru, alebo v inej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

  1. V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných

okolností nezavinených Predávajúcim (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je Predávajúci povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak Kupujúci nesúhlasí s touto náhradnou (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (faxom, mailom alebo poštou) informuje Predávajúceho.

  1. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevezme do doby uvedenej v

kúpnej zmluve, v záväznej akceptácii objednávky, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 16 eur za každý deň uskladnenia tovaru.

  1. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný prevziať tovar, je

predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená Kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný Kupujúci zaplatiť predávajúcemu.


  1. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

  1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky

Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 

  1. V prípade, ak Predávajúci dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 8. čl. IV týchto všeobecných obchodných podmienok. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 

  1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru pod

odkladacou podmienkou zaplatenia Kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar Predávajúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov dodávateľa majú uvádzané termíny dodávok na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho orientačný charakter.

 

  1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po

doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí zamestnanec- rozvozca Predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Na akékoľvek neskoršie reklamácie Kupujúceho na množstvo a viditeľné poškodenie Tovaru nebude Predávajúci prihliadať.

 

  1. Faktúra slúži aj ako záručný list, keď spolu s tovarom nie je dodaný záručný list

výrobcu. Faktúra je Vám dodaná a podpísaná pri prevzatí tovaru.

 

  1. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote

uvedenej v bode 3. čl. IV. všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho alebo šekom na adresu Kupujúceho.V.

Prechod nebezpečenstva škody na tovare a výhrada vlastníctva

 

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo keď tak kupujúci neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

 

 1. Ak je Predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.

 

 1. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť Predávajúceho odoslať tovar, ale Predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že Predávajúci nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovaný tovar, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare.

 

 1. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

 

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia celkovej kúpnej ceny za tovar. Objednaný a dodaný tovar je do zaplatenia celkovej kúpnej ceny vlastníctvom Predávajúceho. Úhradou celkovej kúpnej ceny v hotovosti alebo pripísaním celkovej kúpnej ceny na účet Predávajúceho prechádza vlastnícke právo k tovaru z Predávajúceho na kupujúceho.

 

VI.

Zodpovednosť za vady tovaru a odstúpenie od zmluvy

 

 1. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, resp. Objednávka Kupujúceho a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve, resp. v objednávke kupujúceho.

 

 1. Ak zmluva, resp. Objednávka Kupujúceho neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je Predávajúci. povinný Kupujúcemu dodať Tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, resp. v Objednávke Kupujúceho alebo ak tento účel nie je v zmluve, alebo v Objednávke Kupujúceho určený, na účel, na ktorý sa taký Tovar spravidla používa.

 

 1. Ak Predávajúci poruší povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, alebo Objednávka Kupujúceho a vady v dokladoch potrebných na užívanie Tovaru.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.

 

 1. Predávajúci Trueone, s.r.o. nezodpovedá tiež za vady tovaru v nasledovných prípadoch:

 

 1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú Kupujúci mohol zistiť kontrolou tovaru pri jeho odovzdaní a ktorú neoznámil Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po odovzdaní Tovaru,

 2. ak Kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vadu tovaru, do konca záručnej doby Tovaru,

 3. ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou, ktorú Predávajúci nepoužil na plnenie svojho záväzku z kúpnej zmluvy,

 4. ak vada Tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru,

 5. ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,

 6. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii vzťahujúcej sa na tovar alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,

 7. ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 8. ak vada Tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,

 9. ak vada Tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 10. ak vada Tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v odseku 6 tohto článku iba v prípade, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

 

 1. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní Tovaru alebo z vyhlásenia Predávajúceho vyplýva, že dodáva Tovar v menšom množstve alebo len časť Tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci Tovar ustanovenia o vadách Tovaru.

 

 1. Kupujúci je povinný prezrieť Tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na Tovare, pričom sa prihliadne na povahu Tovaru.

 

 1. Ak kupujúci Tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare.

 

 1. Ak kupujúci v súlade s týmito VOP a ustanoveniami Obchodného zákonníka uplatní právo vyplývajúce z vadného plnenia, Predávajúci si splní svoju povinnosť uspokojiť právo kupujúceho z vadného plnenia tým, že postúpi reklamačné nároky Kupujúceho voči svojmu dodávateľovi.

 

 1. Pre nároky Kupujúceho z vád tovaru platia ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak.

 

 1. Predávajúci a Kupujúci sú oprávnení odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve a týchto VOP a Obchodnom zákonníku. Kupujúci však nemôže od zmluvy v dôsledku vadného plnenia odstúpiť, ak vady včas neoznámil Predávajúcemu.

 

 1. Účinky odstúpenia od zmluvy Kupujúcim v dôsledku vadného plnenia nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže Predávajúcemu vrátiť Tovar v stave, v akom ho dostal.

 

 1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve a v Občianskom zákonníku. V prípade, ak bola kúpna zmluva uzatvorená v režime zákona č. 102/2014 Z. z., má Kupujúci – spotrebiteľ právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (sedacie súpravy, taburetky, pohovky, kreslá a postele s možnosťou výberu farebného prevedenia látky a ekokože, kuchynské linky na vyskladanie (lakované dvierka, ...) pracovné dosky v rozmeroch na požiadavku).

 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 13. tovar zakúpený na IČO. Vzťahy medzi právnickými osobami sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka ( zák. č. 513/1991 Zb.)

  

VII.

Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za vady tovaru v spotrebiteľských veciach a o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z.

 

 1. V prípade, ak je zmluvnou stranou Kupujúci – spotrebiteľ, vzťahujú sa na predmetné právne vzťahy ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a iných súvisiacich právnych predpisov.

 

 1. Predávajúci si v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. prostredníctvom tohto článku VOP plní voči spotrebiteľom notifikačnú povinnosť, ktorým kupujúcich - spotrebiteľov informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (ďalej ako "reklamácia"), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

 1. Reklamačný poriadok, ktorý je obsiahnutý v tomto článku a ktorý je imanentnou súčasťou VOP,  je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho.

 

 1. Tento článok upravuje práva kupujúceho - spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z.

 

 1. Ustanovenia tohto článku sa aplikujú výlučne v prípade, ak je zmluvnou stranou kúpnej zmluvy Kupujúci – spotrebiteľ.

 

 1. Podmienky záruky vyznačené Predávajúcim v záručnom liste majú prednosť pred ustanoveniami tohto článku.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcimspotrebiteľom. Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru pri prevzatí Kupujúcim - spotrebiteľom (záručná doba) je 24 mesiacov.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré mohol Kupujúci - spotrebiteľ pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci – spotrebiteľ neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo Tovaru alebo mechanické poškodenie Tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci - spotrebiteľ nevyužil možnosť vykonať prehliadku Tovaru.

 

 1. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol Kupujúci – spotrebiteľ po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového Tovaru.

 

 1. Ak nejde o Tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ Predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.

 

 1. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie Tovaru a táto končí neskôr ako lehota vyznačená Predávajúcim v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby Predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na vady Tovaru, ktoré po jeho prevzatí boli spôsobené:

 1. prirodzeným opotrebením tovaru,

 2. nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou alebo údržbou v rozpore s návodom na obsluhu),

 3. mechanickým poškodením Tovaru, vrátane náhodného poškodenia tovaru, napríklad pádom, cudzím predmetom a pod.,

 4. neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,

 5. prevádzkovaním tovaru mimo špecifikácií daných výrobcom,

 6. prírodnými živlami,

 7. prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a nevhodnou obsluhou.

 

 1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

 

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu - spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci - spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci - spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

 

 1. Ak má Kupujúci - spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom - spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

 1. Predávajúci poučuje Kupujúceho - spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a z § 623 Občianskeho zákonníka, vrátane súvisiacich relevantných ustanovení v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z., najmä o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. jednak bezprostrednou notifikáciou uvedených ustanovení Kupujúcemu – spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy, jednak tiež spôsobom, že umiestnila tieto VOP na internetovej stránke Predávajúceho a Kupujúci - spotrebiteľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky, ako aj ich uložením v prevádzke Predávajúceho, kde do nich môže Kupujúci – spotrebiteľ kedykoľvek počas otváracej doby nahliadnuť.

 

 1. Ak Tovar vykazuje vady, Kupujúci - spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni Predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. tak, že doručí tovar do prevádzkarne Predávajúceho a doručí Predávajúcemu aj prejav vôle Kupujúceho - spotrebiteľa uplatniť si svoje právo vyplývajúce z vadného plnenia (ďalej ako „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). Kupujúci - spotrebiteľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne špecifikovať druh a rozsah vady Tovaru; Kupujúci – spotrebiteľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a § 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

 

 1. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť Predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky: a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie Predávajúcemu, b) doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho - spotrebiteľa Predávajúcemu, c) doručenie záručného listu (ak bol vydaný) a d) doručenie dokladu o zaplatení kúpnej ceny.

 

 1. Ak je predmetom reklamácie Tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, Kupujúci - spotrebiteľ je okrem splnenia podmienok podľa ods. 21 tohto článku, s výnimkou písm. b), povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného Tovaru Predávajúcim alebo treťou osobou určenou Predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa Tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety tohto odseku.

 

 1. Predávajúci vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinná presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí Kupujúceho - spotrebiteľa v zmysle ods. 19 tohto článku. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. Na základe rozhodnutia Kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

 1. Ak Kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

 1. Ak Kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci - spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie Predávajúci je povinný Kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie a doručiť ho Kupujúcemu - spotrebiteľovi.

 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

 1. V prípade, ak kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zaniká kúpna zmluva podľa § 48 Občianskeho zákonníka s účinkami ex tunc. V tomto prípade sú zmluvné strany povinné si vrátiť zmluvné plnenia, a to najmä Kupujúci - spotrebiteľ je povinný vrátiť zakúpený tovar v stave, v akom ho kúpil a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. Predávajúci je zároveň po obdržaní tovaru povinný tento prezrieť, pričom je oprávnený v prípade vrátenia tovaru so zníženou hodnotou započítať si voči svojej povinnosti vrátiť Kupujúcemu - spotrebiteľovi Kúpnu cenu, svoju pohľadávku pozostávajúcu z nákladov Predávajúceho na opravu tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 

 1. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

 1. Pokiaľ Kupujúcemu - spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od Predávajúceho alebo ho Predávajúci k tomu vyzve, je Kupujúci – spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu tento tovar od Predávajúceho na príslušnom predajnom, servisnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení tohto článku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy Predávajúceho, prevziať.

 

 1. Pokiaľ Kupujúci – spotrebiteľ neprevezme v súlade s ustanovením ods. 30 tohto článku reklamovaný tovar ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovaný Tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tohto tovaru, je Predávajúci oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Občianskeho zákonníka) vo výške 3,- € (cena s DPH) za deň.

 

 1. V Prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ neprevezme reklamovaný tovar po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení termínu doručenia, Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu účtovať poplatok za opätovné doručovanie reklamovaného tovaru vo výške 7€ (cena s DPH).

 

 1. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ neprevezme reklamovaný Tovar v lehote 6 mesiacov odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovaný Tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tohto tovaru, má Predávajúci právo tovar predať (§ 656 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého Tovaru, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu - spotrebiteľovi výťažok z predaja Tovaru po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči Kupujúcemu – spotrebiteľovi.

 

 1. Ak sa na kúpnu zmluvu vzťahuje režim zákona č. 102/2014 Z. z. a ak Predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predavajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z. z. Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. odo dňa prevzatia tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu – spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. odo dňa prevzatia tovaru.

 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v obchodnom registri, e-mailom na adrese info@omega-nabytok.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho - spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2, ktorý mu odovzdal Predávajúci a ktorý spolu s poučením o uplatnení práva kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu VOP.

 

Vo veciach právneho vzťahu medzi Predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú v tomto článku výslovne upravené, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z.z. a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov: Nakupujúci / spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o reklamáciu (e-mailom na info@omega-nabytok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  Pred tým, než zákazník podá podnet, musí sa najprv pokúsiť vyriešiť problém s  predávajúcim  (TrueOne s.r.o)

Cieľom  alternatívneho riešenia sporov je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti spotrebiteľa i obchodníka.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zoznam týchto subjektov nájdete tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Týmito subjektami ARS (skratka ARS = alternatívne riešenie sporov) na Slovensku sú:

-SOI – Slovenská obchodná inšpekcia

-Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (týka sa dodávky elektriky, plynu, tepla či vody),

-Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (týka sa verejných služieb a poštových služieb,

-súkromná firma, ktorá má o štátu licenciu na vykonávanie (tzv. oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname).

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

Formuláre pre podanie návrhu na začatie ARS https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi 

 

VII.

Povrchové úpravy dreva, látok a kovu

 1. Vzorkovníky látok, kovu a dreva uvedené na stránke www.omega-nabytok.sk boli transformované do elektronickej podoby s vysokými ohľadmi na kvalitu a vernosť podania. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov. U drevených častí, keďže sa jedná o prírodné drevo, jednotlivé časti morené rovnakým moridlom môžu vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru dreva a prírodné osobitosti rastu dreva.

 VIII.

Selekcia rozhodného práva

 1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

 2. Pokiaľ právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok, vtedy platí, že uvedený právny vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 3. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto VOP alebo zmluvy, či sporov z dodávok tovaru, budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike, príslušné podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok podľa práva Slovenskej republiky.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.omega-nabytok.sk.

 

Príloha č. 1: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  Odstupenie od zmluvy TrueOne, s.r.o.