Súťaž o poukážku v hodnote €100 na nákup nábytku

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE "Pochváľte sa s Vašou kuchynskou linkou od Omega-nábytok.sk a vyhrajte poukážku v hodnote €100 na nákup nábytku"

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Pochváľte sa Vašou kuchynskou linkou od Omega-nabytok.sk a vyhrajte poukážku v hodnote €100 na nákup nábytku" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť TrueOne, s.r.o. so sídlom Školská 40, 022 01 Čadca, IČO: 43 881 149 (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 9.9.2020 do 23.9.2020 do 23:59.

3. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky ktorá má viac ako 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže odošle do komentára príspevku s vyhlásením súťaže na facebook stránke Usporiadateľa vypracovanie Zadania súťaže. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje 1 náhodného víťaza, ktorý vyhrá poukážku v hodnote €100 na nákup nábytku z Omega-nabytok.sk.

Účastník Súťaže zároveň berie na vedomie a uďeluje svoj súhlas s tým, že Usporiadateľ môže Účastníkmi Súťaže uverejnené fotografie kuchynských liniek v komentári príspevku na facebook stránke Usporiadateľa použiť na propagačné účely.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Zadanie súťaže

Účastník súťaže má za úlohu vložiť do komentára príspevku na facebook stránke Usporiadateľa, ako zariadil vlastnú kuchyňu snov s kuchynskou linkou z Omega-nabytok.sk. Do súťaže sa zapojí tak, že do komentára príspevku na facebook stránke Usporiadateľa vloží fotografiu vlastnej kuchynskej linky z Omega-nabytok.sk a jej názov.

6. Žrebovanie

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti TrueOne s.r.o., Školská 40, 022 01 Čadca dňa 25.9.2020 o 14:00. Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec TrueOne s.r.o. alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre cez Facebook prostredníctvom správy.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

1x poukážku v hodnote €100 na nákup nábytku z Omega-nabytok.sk
Hodnota výhry bude uvedená v odovzdávacom protokole. Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

8. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom zamestnanca TrueOne s.r.o. alebo povereného zástupcu.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude Výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo vyžrebovaný náhradník.

9. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné na jeho profile na stránke facebook.com, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať Účastníkmi Súťaže uverejnené fotografie kuchynských liniek v komentári príspevku súťaže na facebook stránke Usporiadateľa na ďalšie použitie na propagačné účely.

10. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

11. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Čadci, 9.9.2020.

TrueOne, s.r.o.